09.10.2018

Јавни позив за ученике средњих школа - једнократна новчана помоћdoc.jpg

ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ,
ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

РАСПИСУЈЕ

Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине

 

Право на учешће по овом позивуимају лица која имају у складу са законом статус избеглих или расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине на дан ступања Одлуке о оснивању Фонда (21.децембар 2006.год.) и која имају дете које похађа средњу школу на територоји АП Војводине, а која се пријаве на Јавни позив до 8 новембра 2018.год.

Услови за пружање  једнократне финасијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине су:

 

1.     да подносилац пријаве на позив и чланови његовог домаћинства имао-ла статус избеглог или расељеног лица на територији АП Војводине на дан доношења Одлуке о оснивању Фонда,односно 21.децембра 2006.године,

2.     да су подносилац пријаве  и чланови његовог породичног домаћинства поднели захтев за пријем у држављанство Републике Србије или су већ добили држављанство Републике Србије, 

3.     да су подносилац пријаве и дете за које се тражи помоћ у родитељском,односно старатељском односу,

4.     да дете подносилац пријаве похађа средњу школу на територији АП Војводине ,односно да је уписало други, трећи или четврти разред средње школе,

 

 

      Висина средстава која се одобравају износе  40.000,00 динара по детету и уплаћују се на рачун пунолетног члана домаћинства на име школовања детета у року од  60 дана од одлуке Управног одбора којом се одобравају средства конкретном детету.

     Приликом одлучивања приоритет ће имати средњошколци који до сада нису користили ову врсту помоћи.

       Пријаве на Позив за доделу једнократне финасијске помоћи,подносе се на прописаном обрасцу,који се може добити у просторијама Фонда, Нови Сад ,Булевар Михајла Пупина  25, у Повереништву за избегла и ИРЛ општине Ириг или са  преузети са сајта Фонда (www.fondajnfort.rs).

      Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни позив неће бити разматране.

      За све додатне информације обратите се Фонду за пружање помоћи избеглим,прогнаним и расељеним лицима, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад или на тел.021/475-4295  или  у Повереништву за избеглице и миграције општине Ириг на тел. 400-615.

Ириг, 08.октобар  2018.год.                         

                                                         


преузми PDF документ