31.01.2016

ОГЛАС о јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације дела радне зоне на потесу ''Горње ливаде'' у Врдникуpdririg.jpg

Ј А В Н И У В И Д У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ НА ПОТЕСУ "ГОРЊЕ ЛИВАДЕ" У ВРДНИКУ

Јавни увид - ПДР Гoрње Ливаде - Врдник


НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ НА ПОТЕСУ „ГОРЊЕ ЛИВАДЕ“ У ВРДНИКУ

ПДР Горње Ливаде Врдник - Нацрт

00 Извод ПГР Врдник - Намена

01 Граница обухвата плана

02 Постојећа намена површина

03 Подела простора на зоне и целина

04 Планирана претежна намена површина

05 Регулационо-нивелациони план

06 Синхрон план

07 Попречни профил А-А


ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ НА ПОТЕСУ „ГОРЊЕ ЛИВАДЕ“ У ВРДНИКУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Извештај о СПУ на животну средину - графички део

Извештај о СПУ на животну средину - текст