Значајни документи


Страница  1 од  4  >  >>


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о престанку рада на положају начелника Општинске праве општине Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе Општине Ириг


Oбјављено: 08.04.2020

Р Е Ш Е Њ Е КОЈИМ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ Маринела Гргић, дипломирани економиста из Ирига, службеник, на радно место послови канцеларијске контроле у организационој јединици Служба за локалне јавне приходе


Oбјављено: 10.03.2020

Оперативни план одбране од поплава за воде 2. реда на територији општине Ириг


Oбјављено: 02.03.2020

Решење о ознакама органа и организационих јединица и њиховом саставу за 2020. годину


Oбјављено: 14.12.2019

РЕШЕЊЕ - привремени заступник Саре Бјеговић


Oбјављено: 14.12.2019

РЕШЕЊЕ - привремени заступник Јоке Танасић


Oбјављено: 04.12.2019

Решење о разрешењу и именовању заменика члана Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију општине Ириг


Oбјављено: 24.10.2019

Правилник о облику и садржини обрасца за утврђивање накнаде за коришћење природног лековитог фактора


Oбјављено: 16.08.2019

Висина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ириг


Oбјављено: 14.08.2019

Решења о расподели комасационе масе у КО Јазак Село


Oбјављено: 05.07.2019

Решење за попуњавање радног места комунални инспектор по потреби у ОУ Општине Ириг


Oбјављено: 19.06.2019

Статут Месне заједнице Ириг


Oбјављено: 19.06.2019

Статут Месне заједнице Шатринци


Oбјављено: 19.06.2019

Статут Месне заједнице Врдник


Oбјављено: 19.06.2019

Статут Месне заједнице Ривица


Oбјављено: 19.06.2019

Статут Месне заједнице Крушедол Прњавор


Oбјављено: 19.06.2019

Статут Месне заједнице Мала Ремета


Oбјављено: 19.06.2019

Статут Месне заједнице Нерадин


Oбјављено: 19.06.2019

Статут Месне заједнице Крушедол Село


Oбјављено: 19.06.2019

Статут Месне заједнице Јазак


Oбјављено: 03.06.2019

ОДЛУКА о избору банке


Oбјављено: 30.05.2019

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА


Oбјављено: 12.03.2019

Одлукa о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину


Oбјављено: 12.03.2019

Одлукa о висини стопе пореза на имовину у општини Ириг


Страница  1 од  4  >  >>