Значајни документи


Страница  1 од  3  >  >>


Oбјављено: 16.05.2022

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 BR. JN RHP-W9-01-404-13/2022


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки,спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Општинског већа Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује- Општинско веће Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки,спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Председника Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Председник Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки,спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Општинске управе Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Општинска управа Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки,спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Општинског правобранилаштва Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Општинско правобранилаштво Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Одлука о условима и начину остваривања права и висини накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у Општинској управи Општине ириг и Општинском правобранилаштву Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Општинској управи Општине Ириг


Oбјављено: 01.12.2021

Техничка исправка Одлуке о изради ПДР за део подручја у оквиру викенд зоне 5.15 у КО Врдник


Oбјављено: 01.12.2021

Одлука о утврђивању коефицијената за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта за 2022.годину


Oбјављено: 01.12.2021

Одлука о регресирању трошкова превоза студената са територије општине Ириг


Oбјављено: 01.12.2021

Одлука о изради ПДР Манастира Старо Хопово и туристичког комплекса и Решење о изради стратешке процене утицаја ПДР


Oбјављено: 01.12.2021

Одлука о изради ПДР болничког комплекса на Иришком венцу и Решење о изради стратешке процене утицаја ПДР


Oбјављено: 01.12.2021

Одлука о измени Одлуке о пружању финансијске помоћи породици за новорођено дете на територији општине Ириг


Oбјављено: 30.07.2021

РЕШЕЊЕ о наставку поступка израде Плана детаљне регулације центра насеља Врдник 


Oбјављено: 30.07.2021

Решење о престанку права коришћења села шатринци на грађевинском земљишту на парцели број 215 КО Шатринци


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2021. годину


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о изради ПДР за део зоне становања и пословања на потезу Витезић у Врднику


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о изради ПДР за део подручја у оквиру зоне кућа за одмор у КО Велика Ремета


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о изради измена и допуна ПГР насеља Врдник


Oбјављено: 30.07.2021

Решење о измени решења о избору чланова одбора за друштвено економски развој, привреду и финансије


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о измени и допуни одлуке о изради плана детаљне регулације центра насеља Врдник


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о доношењу просторног плана Општине Ириг


Oбјављено: 24.12.2020

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Ириг


Oбјављено: 01.12.2020

Извештај о спроведеној јавној расправи у вези нацрта Одлуке о доношењу измена и допуна ПГР насеља Ириг


Oбјављено: 23.11.2020

Захтев за издавање извода/уверења


Oбјављено: 13.11.2020

Решење о престанку рада на положају в.д. начелника Општинске управе општине Ириг


Oбјављено: 13.11.2020

Решење о избору кандидата


Oбјављено: 13.11.2020

Решење о образовању жалбене комисије у општини Ириг


Oбјављено: 13.11.2020

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Ириг


Oбјављено: 13.11.2020

Правилник о начину коришћења службених моторних возила


Oбјављено: 13.11.2020

Одлука о додели средстава из буџета општине Ириг намењених за редовне активности и програме удружења у области друштвеног и хуманитарног рада на тер.општине Ириг за 2020.


Oбјављено: 13.11.2020

Одлука о избору најбољих студената општине Ириг школске 2019-20


Oбјављено: 04.11.2020

Решење о избору чланова одбора за представке и притужбе


Oбјављено: 04.11.2020

Одлука о именовању Општинског Савета родитеља општине Ириг за школску 2020-2021.


Oбјављено: 04.11.2020

Решење о избору чланова Комисије за мандатно - имунитетска питања


Oбјављено: 04.11.2020

Решење о избору чланова одбора за пољопривреду и развој села


Oбјављено: 04.11.2020

Решење о избору чланова одбора за друштвено - економски развој привреду и финансије


Oбјављено: 04.11.2020

Решење о избору чланова одбора за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне делатности и заштиту и унапређење животне средине


Oбјављено: 04.11.2020

Решење о именовању в.д. директора ЈП Комуналац Ириг


Oбјављено: 04.11.2020

Решење о разрешењу директора ЈП Комуналац Ириг 30.10.2020.


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о престанку рада на положају начелника Општинске праве општине Ириг


Oбјављено: 09.10.2020

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе Општине Ириг


Oбјављено: 08.04.2020

Р Е Ш Е Њ Е КОЈИМ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ Маринела Гргић, дипломирани економиста из Ирига, службеник, на радно место послови канцеларијске контроле у организационој јединици Служба за локалне јавне приходе


Oбјављено: 10.03.2020

Оперативни план одбране од поплава за воде 2. реда на територији општине Ириг


Oбјављено: 02.03.2020

Решење о ознакама органа и организационих јединица и њиховом саставу за 2020. годину


Oбјављено: 14.12.2019

РЕШЕЊЕ - привремени заступник Саре Бјеговић


Oбјављено: 14.12.2019

РЕШЕЊЕ - привремени заступник Јоке Танасић


Oбјављено: 04.12.2019

Решење о разрешењу и именовању заменика члана Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију општине Ириг


Oбјављено: 24.10.2019

Правилник о облику и садржини обрасца за утврђивање накнаде за коришћење природног лековитог фактора


Oбјављено: 16.08.2019

Висина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ириг


Oбјављено: 14.08.2019

Решења о расподели комасационе масе у КО Јазак Село


Страница  1 од  3  >  >>