Значајни документи


Страница  1 од  6  >  >>


Oбјављено: 16.05.2022

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 BR. JN RHP-W9-01-404-13/2022


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки,спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Општинског већа Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује- Општинско веће Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки,спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Председника Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Председник Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки,спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Општинске управе Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Општинска управа Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки,спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Општинског правобранилаштва Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Општинско правобранилаштво Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Одлука о условима и начину остваривања права и висини накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у Општинској управи Општине ириг и Општинском правобранилаштву Општине Ириг


Oбјављено: 25.02.2022

Правилник о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Општинској управи Општине Ириг


Oбјављено: 01.12.2021

Техничка исправка Одлуке о изради ПДР за део подручја у оквиру викенд зоне 5.15 у КО Врдник


Oбјављено: 01.12.2021

Одлука о утврђивању коефицијената за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта за 2022.годину


Oбјављено: 01.12.2021

Одлука о регресирању трошкова превоза студената са територије општине Ириг


Oбјављено: 01.12.2021

Одлука о изради ПДР Манастира Старо Хопово и туристичког комплекса и Решење о изради стратешке процене утицаја ПДР


Oбјављено: 01.12.2021

Одлука о изради ПДР болничког комплекса на Иришком венцу и Решење о изради стратешке процене утицаја ПДР


Oбјављено: 01.12.2021

Одлука о измени Одлуке о пружању финансијске помоћи породици за новорођено дете на територији општине Ириг


Oбјављено: 30.07.2021

РЕШЕЊЕ о наставку поступка израде Плана детаљне регулације центра насеља Врдник 


Oбјављено: 30.07.2021

Решење о престанку права коришћења села шатринци на грађевинском земљишту на парцели број 215 КО Шатринци


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2021. годину


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о изради ПДР за део зоне становања и пословања на потезу Витезић у Врднику


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о изради ПДР за део подручја у оквиру зоне кућа за одмор у КО Велика Ремета


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о изради измена и допуна ПГР насеља Врдник


Oбјављено: 30.07.2021

Решење о измени решења о избору чланова одбора за друштвено економски развој, привреду и финансије


Oбјављено: 30.07.2021

Одлука о измени и допуни одлуке о изради плана детаљне регулације центра насеља Врдник


Страница  1 од  6  >  >>