31.01.2016

ОГЛАС о јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације за катастарске парцеле број 1260, 1263, 1264, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/4, 1268, 1366, 1429, 1430 и 1434 у К.О. Мала Реметаmremeta.jpg

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 1260, 1263, 1264, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/4, 1268, 1366, 1429, 1430 и 1434 У К.О. МАЛА РЕМЕТА

Јавни увид - ПДР Мала Ремета


НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1260, 1263, 1264, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/4, 1268, 1366, 1429, 1430 И 1434 У К.О. МАЛА РЕМЕТА

0 ПДР за кат. парцеле у К.О. Мала Ремета - текст

1 Извод из ППО Ириг

2 Постојеће стање

3 Планирана намена површина

4 Површине за јавне намене

5 Саобраћај, регулација и нивелација

6 Инфраструктура - синхрон план

7 План грађевинских парцела

8 Катастарско-топографски план

9 Захтев, потврда, извод из СЛужбеног листа и подаци из РГЗ-а

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1260, 1263, 1264, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/4, 1268, 1366, 1429, 1430 И 1434 У К.О. МАЛА РЕМЕТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

О Извештај о СПУ на животну средину - Општа документација

1 Извештај о СПУ на животну средину - Текст

О Извештај о СПУ на животну средину - Графички прилог