18.05.2021

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИРИГТекстуални део

ППОИ - нацрт Извештај о СПУ ППО Ириг на животну средину


Графички део

Лист 1.1 - Заштита природних добара Лист 1.1 - Природни ресурси и заштита животне средине

1 - Рефералне карте

РК 1 - Намена простора РК 2 - Мрежа насеља и инфраструктурни системи РК 3.1 - Заштита природних и културних добара РК 3.2 - Природни ресурси и заштита животне средине РК 3.3 - Просторни развој туризма РК 4 - Карта спровођења

2 - Уређајне основе

2.1 - Велика Ремета

2.1.1 - Велика Ремета 2.1.2 - Велика Ремета 2.1.3 - Велика Ремета 2.1.4 - Велика Ремета 2.1.5 - Велика Ремета

2.2 - Гргетег

2.2.1 - Гргетег 2.2.2 - Гргетег 2.2.3 - Гргетег 2.2.4 - Гргетег 2.2.5 - Гргетег

2.3 - Добродол

2.3.1 - Добродол 2.3.2 - Добродол 2.3.3 - Добродол 2.3.4 - Добродол 2.3.5 - Добродол

2.4 - Крушедол Прњавор

2.4.1 - Крушедол Прњавор 2.4.2 - Крушедол Прњавор 2.4.3 - Крушедол Прњавор 2.4.4 - Крушедол Прњавор 2.4.5 - Крушедол Прњавор

2.5 - Крушедол Село

2.5.1 - Крушедол Село 2.5.2 - Крушедол Село 2.5.3 - Крушедол Село 2.5.4 - Крушедол Село 2.5.5 - Крушедол Село

2.6 - Мала Ремета

2.6.1 - Мала Ремета 2.6.2 - Мала Ремета 2.6.3 - Мала Ремета 2.6.4 - Мала Ремета 2.6.5 - Мала Ремета

2.7 - Нерадин

2.7.1 - Нерадин 2.7.2 - Нерадин 2.7.3 - Нерадин 2.7.4 - Нерадин 2.7.5 - Нерадин

2.8 - Ривица

2.8.1 - Ривица 2.8.2 - Ривица 2.8.3 - Ривица 2.8.4 - Ривица 2.8.5 - Ривица

2.9 - Патринци

2.9.1 - Шатринци 2.9.2 - Шатринци 2.9.3 - Шатринци 2.9.4 - Шатринци 2.9.5 - Шатринци

3 - Детаљ Врдник

3.1 - Намена - детаљ 3.2 - Регулација нивел. саобраћаја - детаљ 3.3 - Вода и канализација - детаљ 3.4 - Енергетика и тт - детаљ

4 - Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља

4.1 - Зона кућа за одмор и турист. у КО Ириг 4.2 - Зона кућа за одмор КО Добродол 4.3 - Гробље у КО Шатринци

5 - Прегледна карта - зона кућа за одмор

П 5.1 - Зона кућа за одмор


преузми PDF документ