29.01.2015

Јавни позив Комисије за доделу помоћи


Јавни позив Комисије за доделу помоћи у грађевинском материјалуза породице интерно-расељена лица у општини Ириг

help1.jpg

На основу члана 10 Правилника о раду комисије за избор корисника ( у даљем тексту: Правилник) Комисија  за  избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву, (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 29 . јануара 2015. године расписала је

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за доделу помоћи у грађевинском материјалу за побољшање услова становања интерно расељеним лица на територији општине Ириг док су у расељеништву,

I

Помоћ за побољшање услова становања могу да остваре интерно расељено лице и чланови његовог породичног домаћинства који живе на територији општине Ириг, којима је неопходна Помоћ за побољшање услова становања, набавком грађевинског материјала у поступку и у складу са мерилима утврђеним Парвилником.

II

Помоћ се одобрава као једнократна за побољшљње услова становања породица интерно расељених лица у грађевинском материјалу а највише до 550.000,00 динара по породичном домаћинству корисника.

III

Подносилац пријаве за доделу Помоћи за побољшање услова становања (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

  1. да је подносилац захтева евидентиран као интерно расељено лице;
  2. да су смештени у неадекватном  приватном смештају;
  3. да не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе;
  4. да нису обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли безбедно да реше своје стамбене потребе;
  5. да немају приходе, којима би могла да реше своје стамбене потребе;
  6. да нису корисници другог програма намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица и програма безбедног и одрживог повратка;
  7. да породично домаћинство има радно способне чланове домаћинства.

 

Ред првенства за доделу Помоћи за побољшање услова становања утврђује се на основу броја бодова које подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1)  Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи 50 бодова.

2)  Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима  бивше           Социјалистичке  Федеративне   Републике   Југославије:   по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3)  Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1)  породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2)  породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4)  Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова; 4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5)   Породично  домаћинство  са  дететом  са  инвалидитетом  или  сметњама  у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.

6)  Стамбена  ситуација  подносиоца  захтева  и  чланова  његовог  породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7)  Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50%

просечне месечне зараде, без пореза и доприноса, у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;

7.2)   породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова.

8)  Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1)  по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова   његовог породичног домаћинства:

–    ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

–    ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

8.2)  по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

–  за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

–  за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

–  за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.

9) Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са  прописима о здравственој заштити ((малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт,епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.).): подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује ако подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 8.1) и 8.2) овог члана.

10)Бруто површина непокретности чија је изградња започета ,по члану породичног домаћинстава:

1) до 15 м2 -50 бодова

2) до 24 м2 -30 бодова

 

Уколико два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве који:

1)     има већи број малолетне деце;

2)     већи број чланова породичног домаћинства;

3)     има трудну жену у породичном домаћинству;

4)     дуже борави на подручју Општине;

5)     има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

IV

Уз  пријаву  на  јавни  позив,  која  се  у затвореној коверти подноси  преко писарнице Општине,  подносилац пријаве доставља следеће доказе:

Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног

домаћинства доставља следеће доказе:

1) захтев за пријаву по Јавном позиву;

2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца захтева, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);

3.Фотокопију потврде војне јединице о погибији или стадању члана породичног домаћинства или несталог у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне

Републике     Југославије.

4) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

5) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

6) доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног

домаћинства:

(1) за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;

(2) за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-

санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;

7) изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог

породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим

непокретности којом конкуришу за Помоћ; не могу да користе непокретност коју

поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;

8) уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар

непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства,

укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;

9) уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;

10) доказ о приходима:

- уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а

уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања,

- уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање,

- потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења

пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава да

подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене

приходе;

- чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

11) доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

12) доказ о здравственом стању - извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести;

13) за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење

надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; изјава родитеља оверена у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

14) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;

15) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

16) доказ о власништву над непокретношћу - лист непокретности не старији од шест

мсеци;

17) дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (не односи се на непокретности са грађевинском дозволом).

V

Комисија за избор корисника разматра пријаве по објављеном јавном позиву и сачињава предлог листе реда првенства који објављује на огласној табли Општине Ириг и Мених Канцеларија.

Проверу   навода   из   поднетих   пријава   на   јавни   позив   на   терену   и   кроз евиденцију  корисника  трајних  решења  врши  Комисија за избор корисника.

На предлог листе реда првенства подносилац пријаве може уложити приговор Комисији за избор корисника у року од 8 (осам) дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

У случају да утврди да је приговор основан Комисија за избор корисника усваја приговор и утврђује коначну листу реда првенства.

У случају да је приговор одбијен или је  усвојен приговор који није био од значаја за ред првенства, Комисија за избор корисника утврђује коначну листу реда првенства.

На основу коначне листе реда првенства, Комисија доноси Одлуку о додели помоћи за побољшање услова становања и објављује на огласној табли Општине Ириг и Мених Канцеларија.

На Одлуку из става 4. овог члана подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке.

VI

Пријаве на Јавни позив и сва потребна документација  предају се у затвореној коверти, лично или поштом на адресу:

ОПШТИНА ИРИГ
Војводе Путника бр. 1
22406  И Р И Г

Са назнаком: „Трајна решења интерно расељених лица у општини Ириг додела помоћи у грађевинском материјалу-НЕ ОТВАРАТИ

Рок за подношење пријава и достављање потребне документације из дела IV овог Јавног позива је од  29. ЈАНУАРА  до 18. ФЕБРУАРА 2015. године.

Предност при избору корисника помоћи у грађевинском материјалу,имаће она лица која до сада нису уживала такву врсту помоћи.

Образац пријаве,изјаву из дела IV, тачке 6, као и сва додатна објашњења и информације, могу се добити у просторијама повереника за избеглице општине Ириг или на телефон 022/400-615.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Гордана Лисица


преузми PDF документ