Месне заједнице и месне канцеларије


Ириг

Телефон месне заједнице: 022/461 319


Бања Врдник

Телефон месне канцеларије: 022/465 103
Телефон месне заједнице: 022/465 255


Јазак и Мала Ремета

Телефон месне канцеларије: 022/468 456


Крушедол Прњавор и Гргетег

Телефон месне канцеларије: 022/460 100


Крушедол Село и Велика Ремета

Телефон месне канцеларије: 022/460 013


Нерадин

Телефон месне канцеларије: 022/2 464 146


Ривица

Телефон месне канцеларије: 022/461 215


Шатринци и Добродол

Телефон месне канцеларије: 022/2 467 616