Вести

ПРЕД­СЕД­НИК ОП­ШТИ­НЕ ИРИГ ВЛА­ДИ­МИР ПЕ­ТРО­ВИЋ О ЗА­ВР­ШНОМ РА­ЧУ­НУ БУ­ЏЕ­ТА – Упркос те­шкоћама успе­ва­мо да ре­а­ли­зу­је­мо за­по­че­то

Од­бор­ни­ци Скуп­шти­не оп­шти­не Ириг, ус­пе­ли су у за­кон­ском ро­ку да усво­је за­вр­шни ра­чун бу­џе­та Оп­шти­не Ириг за 2013. го­ди­ну. Пре­ма ње­му, укуп­но оства­ре­ни те­ку­ћи при­хо­ди и при­ма­ња из­но­се 365,361.000...
Више»
Вести

ПОРАСТАО БРОЈ НОЋЕЊА

    Ириг - За четири године, тачније у периоду од 2009. до краја 2013. године, према подацима иришке Туристичке организације, број ноћења у овој општини порастао је за 20.000,...
Више»

Добродошли на странице новог сајта !

Добродошли на странице новог сајта општине Ириг.  Презентација је у потпуној реконструкцији те вас молимо за мало стрпљења. Врло брзо моћи ћете да приступите новом модерном сајту  уређеном по мери...
Више»