Одлуке

Одлуке донешене 2023.године

Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији насеља Ириг

Одлука о изради ПДР винског комплекса у КО Мала Ремета

Одлука о образовању Комисије за родну равноправност

Одлука о образовању, задацима и начину рада Савета за родну равноправност

Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Ириг за 2023.г

Решење о именовању директора Центра за социјални рад општине Ириг

Одлука о предлагању утврђивања јавног интереса за експропријацију 10.2.2023.

Одлука о изради ПДР дела викенд зоне 5.13 у општини Ириг

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Ириг

Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Ириг за 2022.године

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Ириг

Одлуке донешене 2022.године

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Ириг

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Кадровски план ОУ Ириг и Општинског правобранилаштва

Одлука о доношењу ПДР центра насеља Врдник

Одлука о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Ириг 2

Одлука о суоснивању Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума

Одлука о усвајању техничке исправке у текстуалном делу Просторног плана општине Ириг