Урбанистички пројекат са урбанистичко - архитектонском разрадом локације радног комплекса за складиштење и третман неопасног отпада на катастарским парцелама број 40 и 41 К.О. Крушедол село