Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта и дестилерије на катастарској парцели 2256 К.О. Врдник