Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу комплекса резиденцијалних вила који чине 36 кућа и 1 пословни објекат на парцели к.п. бр. 4781/1 к.о. Врдник, у Врднику