Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде катастарских парцела: 1865, 1866, 1867, 1868, 1869/2, 1870 КО Врдник