Урбанистички пројекат за израду кућа за одмор спратности П у оквиру грађевинског комплекса који чине делови к.п. бр. 1476/2 и 1477/2 КО Врдник