Јавна презентација УП стамбено пословног објекта на к.п.бр. 2161/1, 2161/2, 2161/3, 2161/4, 2161/5 и 2161/6 к.о. Врдник