Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује- Општинско веће Општине Ириг