Јавна презентација УП катастарске парцеле бр.2698/1 к.о. Врдник