Služba za lokalne javne prihode

Šef Službe: Olivera Filipović Protić

tel: 022/400-606

e-mejl: olivera.f.p@irig.rs


Mlađi savetnik: Marinela Grgić

tel: 022/400-619 ; 022/400-634

e-mejl: marinela.grgic@irig.rs


Viši referent: Milica Golubović

tel: 022/400-619 ; 022/400-634

e-mejl: milica.golubovic@irig.rs


UPUTSTVO ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DOBIJANjE KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE ZA KORIŠĆENjE NOVOG JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE


PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA

Godišnji izveštaj za 2017.

Godišnji plan za 2018.

Godišnji izveštaj za 2018.

Godišnji plan za 2019.

Godišnji izveštaj za 2019.

Godišnji plan za 2020.

Godišnji izveštaj za 2021. godinu

Godišnji plan za 2022.

Godišnji plan za 2023.

Godišnji izveštaj o radu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2022.god.


KONTROLNA LISTA

Kontrolna lista 2019

Kontrolna lista 2020


Zahtevi i obrasci

PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE PRIJAVA KORIŠĆENjE PRIRODNOG LEKOVITOG FAKTORA ZAHTEV ZA POVRAĆAJ VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENIH JAVNIH PRIHODA ZAHTEV ZA PREKNjIŽAVANjE VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENIH JAVNIH PRIHODA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE PRIJAVA NAKNADA ZA KORIŠĆENjE JAVNE POVRŠINE ZA OGLAŠAVANjE ZAHTEV ZA ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA NA RATE ZAHTEV za otpis-pripis ZAHTEV ZA ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA NA RATE ZAHTEV ZA IZDAVANjE UVERENjA FIZIČKOM LICU,PREDUZETNIKU I PRAVNOM LICU ZAHTEV ZA PRESTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU ZASTARELOSTI POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANjA ZAHTEV ZA PREKNjIŽAVANjE VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENIH JAVNIH PRIHODA Obrazac 1 - Izjava ZUP Obrazac 2 - Zahtev ZUP PPI-1 2021 PPI-2 2021


 

 


Odluke o imovini