Služba za lokalnu poresku administraciju

Rukovodilac Službe: Olivera Filipović Protić

tel: 022/400-606

e-mejl: olivera.f.p@irig.rs


Savetnik: Marinela Grgić

tel: 022/400-619 ; 022/400-634

e-mejl: marinela.grgic@irig.rs


Viši referent: Milica Golubović

tel: 022/400-619 ; 022/400-634

e-mejl: milica.golubovic@irig.rs


UPUTSTVO ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DOBIJANjE KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE ZA KORIŠĆENjE NOVOG JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE


PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA

Godišnji izveštaj za 2017.

Godišnji plan za 2018.

Godišnji izveštaj za 2018.

Godišnji plan za 2019.

Godišnji izveštaj za 2019.

Godišnji plan za 2020.

Godišnji izveštaj za 2021. godinu

Godišnji plan za 2022.

Godišnji plan za 2023.

Godišnji plan za 2024.

Godišnji izveštaj o radu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2022.god.

Godišnji izveštaj o radu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2023.godinu

Saglasnost Koordinacione komisije na godišnji izveštaj o radu


KONTROLNA LISTA

Kontrolna lista 2019

Kontrolna lista 2020

Kontrolna lista 2021.

Kontrolna lista 2022.

Kontrolna lista 2023.


Zahtevi i obrasci

 

 Obrazac PPI-1

   PPI-2 2023

   Zahtev za izdavanje uverenja

   Zahtev za povraćaj sredstava

   Zahtev za preknjižavanje sredstava

    Zahtev za prestanak por.obaveza po osnovu zastarelosti

    Zahtev za reprogram

    Zahtev neosnovano zaduženje,otpis,pripis

    Obrazac 1 - Izjava ZUP

    Obrazac 2 - Zahtev ZUP

    Obrazac PLF

    Prijava živ.sredina

    Prijava komunalna taksa

    Prijava reklamni pano

 


 

 


Odluke o imovini