Odluke

Odluke donešene 2023.godine

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Šatrinci i imenovanju poverenika

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Rivica i imenovanju poverenika

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Krušedol Selo i imenovanju poverenika

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Krušedol Prnjavor i imenovanju poverenika

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Irig i imenovanju poverenika

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Vrdnik i imenovanju poverenika

Odluka o donošenju PDR ugostiteljskog kompleksa Vila Green day

Odluka o donošenju PDR Manastira Staro Hopovo i obrazovnog centra sa kontaktnim delom zone kuća za odmor lokacija 5-11 KO Irig

Odluka o donošenju PDR kompleksa višeporodičnog stanovanja u delu Železničke ulice u naselju Vrdnik

Odluka o donošenju PDR bolničkog kompleksa na Iriškom vencu

Odluka o donošenju izmena i dopuna PGR naselja Irig

Rešenje o konstatovanju prestanka dužnosti predsednika, članova i sekretara Izborne komisije za savete MZ 20.06.2023.

Rešenje o konstatovanju prestanka dužnosti drugostepene Izborne komisije za savete MZ 20.06.2023.

Rešenje o imenovanju prvostepene Izborne komisija za Savete MZ 20.06.2023.

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Upravnog odbora Srpske čitaonice u Irigu 20.06.2023.

Rešenje Drugostepena izborna Komisija 20.06.2023.

Rešenje v.d. direktor Dragana Kijački JP Komunalac Irig 20.06.2023.

Odluka o utvrđivanju prava na naknadu matičara Opštinske uprave opštine Irig 20.06.2023.

Odluka o načinu ostvarivanja prava na materijalnu pomoć - subvencije deci, učenicima i studentima 20.06.2023.

Odluka o izmeni odluke o pružanju finans. pomoći porodici za novorođeno dete 20.06.2023.

Odluka o ID Odluke o IID PGR Irig 20.06.2023.

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji naselja Irig

Odluka o izradi PDR vinskog kompleksa u KO Mala Remeta

Odluka o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

Odluka o obrazovanju, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost

Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Irig za 2023.g

Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Irig

Odluka o predlaganju utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju 10.2.2023.

Odluka o izradi PDR dela vikend zone 5.13 u opštini Irig

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Irig

Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta opštine Irig za 2022.godine

Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji opštine Irig

Odluke donešene 2022.godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023.godinu na teritoriji opštine Irig

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Kadrovski plan OU Irig i Opštinskog pravobranilaštva

Odluka o donošenju PDR centra naselja Vrdnik

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Irig 2

Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća urbanizam i izgradnja Ruma

Odluka o usvajanju tehničke ispravke u tekstualnom delu Prostornog plana opštine Irig