Urbanistički projekat sa urbanističko arhitektonskom razradom lokacije radnog kompleksa za skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskim parcelama broj 40 i 41 K.O. Krušedol selo