Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju kuća za odmor spratnosti p u okviru građevinskog kompleksa koji čine delovi katastarskih parcela broj 1476/2 i 1477/2 KO Vrdnik