Prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini