Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу објеката на к.п. 2208 КО Врдник