Одлуке

Одлуке донешене 2024.године

Одлука о екстерној ревизији рачуна Општине Ириг за 2023.

Решење о измени решења о именовању чланова Одбора за урбанизам грађевинарство стамбено комуналне делатности и зжс

Решење о именовању в.д. директора ЈП Комуналац Ириг 29.1.2024.

Решење о именовању Комисије за планове Општине Ириг 29.1.2024.

Решење о именовању секретара Комисије за планове Општине Ириг 29.1.2024.

Одлуке донешене 2023.године

Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију

Одлука о додели јавних признања и награда у 2023.години

Одлука о распуштању Савета месне заједнице Шатринци и именовању повереника

Одлука о распуштању Савета месне заједнице Ривица и именовању повереника

Одлука о распуштању Савета месне заједнице Крушедол Село и именовању повереника

Одлука о распуштању Савета месне заједнице Крушедол Прњавор и именовању повереника

Одлука о распуштању Савета месне заједнице Ириг и именовању повереника

Одлука о распуштању Савета месне заједнице Врдник и именовању повереника

Одлукa о доношењу ПДР угоститељског комплекса Vila Green day

Одлукa о доношењу ПДР Манастира Старо Хопово и образовног центра са контактним делом зоне кућа за одмор локација 5-11 КО Ириг

Одлукa о доношењу ПДР комплекса вишепородичног становања у делу Железничке улице у насељу Врдник

Одлукa о доношењу ПДР болничког комплекса на Иришком венцу

Одлукa о доношењу измена и допуна ПГР насеља Ириг

Решење о констатовању престанка дужности председника, чланова и секретара Изборне комисије за савете МЗ 20.06.2023.

Решење о констатовању престанка дужности другостепене Изборне комисије за савете МЗ 20.06.2023.

Решење о именовању првостепене Изборне комисија за Савете МЗ 20.06.2023.

Решење о измени Решења о избору чланова Управног одбора Српске читаонице у Иригу 20.06.2023.

Решење Другостепена изборна Комисија 20.06.2023.

Решење в.д. директор Драгана Кијачки ЈП Комуналац Ириг 20.06.2023.

Одлука о утврђивању права на накнаду матичара Општинске управе општине Ириг 20.06.2023.

Одлука о начину остваривања права на материјалну помоћ - субвенције деци, ученицима и студентима 20.06.2023.

Одлука о измени одлуке о пружању финанс. помоћи породици за новорођено дете 20.06.2023.

Одлука о ИД Одлуке о ИИД ПГР Ириг 20.06.2023.

Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији насеља Ириг

Одлука о изради ПДР винског комплекса у КО Мала Ремета

Одлука о образовању Комисије за родну равноправност

Одлука о образовању, задацима и начину рада Савета за родну равноправност

Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Ириг за 2023.г

Решење о именовању директора Центра за социјални рад општине Ириг

Одлука о предлагању утврђивања јавног интереса за експропријацију 10.2.2023.

Одлука о изради ПДР дела викенд зоне 5.13 у општини Ириг

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Ириг

Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Ириг за 2022.године

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Ириг

Одлуке донешене 2022.године

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Ириг

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Кадровски план ОУ Ириг и Општинског правобранилаштва

Одлука о доношењу ПДР центра насеља Врдник

Одлука о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Ириг 2

Одлука о суоснивању Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума

Одлука о усвајању техничке исправке у текстуалном делу Просторног плана општине Ириг