Одељење за инспекцијске послове

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР: Живан Касапски

Тел. 022/ 462-015 

е-меил: zivan. kasapski@irig.rs


ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР: Бранко Лукић

тел: 022/400-637

е-мејл: branko.lukic@irig.rs


ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР: Снежана Глигоријевић

тел: 022/462-015

е-мејл: snezana.utvic@irig.rs


ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: Ивица Рушпај

тел: 022/400-636

е-мејл: ivica.ruspaj@irig.rs


ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР: Милена Чучковић

тел: 022/462-015

е-мејл: milena.jocic@irig.rs


Документа Службе за инспекцијске послове

Представка-пријава инспекцији


Туристичка инспекција

Препоруке корисницима угоститељских услуга

Потврђујуће решење

Овлашћења инспектора јединица локалних самоуправа

Информација о изостанку обавештења о надзору туристичке инспекције

Информација ЈЛС о повереним пословима

Контролна листа-туристичка инспекција

  1. 2019 КЛ-029  - СТД физичко лице (1)
  2. 2019 КЛ-030 - СТД - предузетници и доо
  3. 2019 КЛ-027 домаћа радиност - предузетници и доо
  4. 2019 КЛ-026 домаћа радиност - физичка лица (1)
  5. 2019 КЛ-018 УО за смештај некатегорисани
  6. 2019 КЛ-017 УО за смештај категорисани

 

Контроле листе - комунална инспекција

1КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ИРИГ ЈАВНА РАСВЕТА. Јавна расвета-КЛ 1-Одрзавање објеката и инсталација (1)

5. Канализација-КЛ 5-септицке јаме-корисник

6. Комунални ред-КЛ 6-Продаја робе

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ИРИГ ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА

Комунални ред Контролна листа бр.6 продаја и смештај робе , обављање делатности

Контролна листа Димничарске услуге

Контролна листа комунална инспекција Гробља

Контролна листа комунална инспекција држање животиња број 1

Контролна листа комунална инспекција јавне зелене површина

Контролна листа комунална инспекција одржавање чистоће

Контролна листа комунална инспекција радно време трговински објекти

Контролна листа комунална инспекција-водовод

Контролна листа комунална инспекција-радно време угоститељских објеката

Контролна листа оглашавање на отвореном простору

Контролне листе комуналне инспекције пијаце

 

Контролна листа-саобраћајна инспекција

2-1. Конт. листа-такси превоз

2-2. Конт. листа-локални линијски превоз путника

2-3. Конт. листа-ванлинијски превоз путника-1

2-4. Конт. листа-превоз путника за сопствене потребе

2-5. Конт. листа-јавни превоз путника

2-6. Конт. листа-превоз ствари и терета у друмском саобрацају

2-7. Конт. листа-превоз за сопствене потребе терет

 

Контролне листе-инспекција за заштиту животне средине

Alat_za_Procenu_rizika_-_otpad 120421

Водич за процену ризика. управљње отпадом

Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја обавезе управљача

Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја управљаче

Контролна листа ЗАХТЕВ ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУ

Контролна листа ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА

Контролна листа ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА

Контролна листа заштите од буке у животној средини

Контролна листа земљиште

Контролна листа Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

Контролна листа услови за интегрисану дозволу

Контролна листа утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

Контролна листа. Несанитарне депоније-сметлишта

Контролна листа. оператер за управљањем отпадом

Контролна листа.достава података

Контролна листа.достава података према закону о заштити животне средине

Контролна листа.ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА

Контролна листа.заштита ваздуха код стационарних извора

Контролна листа.Заштита од нејонизујућег зрачења

Контролна листа.Студија о процени утицаја

Годишњи планови инспекцијског надзора и извештаји

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2018.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2019.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2020.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2021.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2022.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2023.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2017.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2018.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2019.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2020.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2021.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2022.