Одељење за инспекцијске послове

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР: Живан Касапски

Тел. 022/ 462-015 

е-меил: zivan. kasapski@irig.rs


ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР: Бранко Лукић

тел: 022/400-637

е-мејл: branko.lukic@irig.rs


ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР: Снежана Глигоријевић

тел: 022/462-015

е-мејл: snezana.utvic@irig.rs


ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: Ивица Рушпај

тел: 022/400-636

е-мејл: ivica.ruspaj@irig.rs


ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР: Милена Чучковић

тел: 022/462-015

е-мејл: milena.jocic@irig.rs


Документа Службе за инспекцијске послове

Представка-пријава инспекцији


Туристичка инспекција

Препоруке корисницима угоститељских услуга

Потврђујуће решење

Овлашћења инспектора јединица локалних самоуправа

Информација о изостанку обавештења о надзору туристичке инспекције

Информација ЈЛС о повереним пословима

Контролна листа-туристичка инспекција

  1. KЛ-018 УО за смештај некатегорисани
  2. КЛ-017 УО за смештај категорисани
  3. КЛ-026 домаћа радиност-физичка лица
  4. КЛ-027 домаћа радиност-предузетници и доо
  5. КЛ-029 - СТД -физичко лице
  6. КЛ-030 стд-предузетници и доо

 

Контроле листе - комунална инспекција

Контролна листа оглашавање на отвореном простору

Контролне листе комуналне инспекције пијаце

Контролна листа комунална инспекција-радно време угоститељских објеката

Контролна листа комунална инспекција радно време трговински објекти

Контролна листа комунална инспекција-водовод

Контролна листа комунална инспекција јавне зелене површина(1)

Контролна листа комунална инспекција одржавање чистоће

Контролна листа комунална инспекција Гробља

Контролна листа комунална инспекција држање животиња број 1

Контролна листа Димничарске услуге

Комунални ред Контролна листа бр.6 продаја и смештај робе , обављање делатности

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ИРИГ ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА

6. Komunalni red-KL 6-Prodaja robe

5. Kanalizacija-KL 5-septicke jame-korisnik

1КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ИРИГ ЈАВНА РАСВЕТА. Javna rasveta-KL 1-Odrzavanje objekata i instalacija

 

Контролна листа-саобраћајна инспекција

2-1. Конт. листа-такси превоз

2-2. Конт. листа-локални линијски превоз путника

2-3. Конт. листа-ванлинијски превоз путника-1

2-4. Конт. листа-превоз путника за сопствене потребе

2-5. Конт. листа-јавни превоз путника

2-6. Конт. листа-превоз ствари и терета у друмском саобрацају

2-7. Конт. листа-превоз за сопствене потребе терет

 

Контролне листе-грађевинска инспекција

01 kontrolna lista 1

01 Program održavanja zgrade i opšte stanje zgrade

02 Bezbednost zgrade-stanje konstruktivnih građevinskih elemenata zgrade

02 kontrolna lista 2 clan 145

03 kontrolna lista 3 TEMELJI

04 kontrolna lista 4 KONSTRUKCIJE

 

Контролне листе-инспекција за заштиту животне средине

Алат за процену ризика оператера постројења за управљање отпадом

Водич за процену ризика и одређивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом

Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја – управљање

Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја – обавезе управљача

Контролна листа: Оператер постројења за управљање отпадом

Контролна листа: Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

Контролна листа за несанитарне депоније – сметлишта

Контролна листа за земљиште

Контролна листа: Студија о процени утицаја

Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем

Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења

Контролна листа: Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења

Контролна листа: Заштита ваздуха код бензинских станица

Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

Контролна листа: Заштита од буке у животној средини

Контролна листа: Достава података

Контролна листа: Захтев за интегрисану дозволу

Контролна листа: Услови из интегрисане дозволе

Алат за процену ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе

Алат за процену ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола

Алат (Калкулатор) за прорачун емисија постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола

Контролна листа: Коришћење извора нејонизујућих зрачења

 

Годишњи планови инспекцијског надзора и извештаји

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2018.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2019.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2020.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2021.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2022.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2023.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2024.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2017.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2018.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2019.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2020.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2021.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2022.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2023.ГОД.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 2023.ГОД.

Стратешки план рада грађевинске инспекције општине Ириг за период 2021-2025. годину

Стратешки план рада комуналне инспекције општине Ириг за период 2020-2025. годину

Стратешки плана рада инспекције заштите животне средине општине Ириг за период 2020-2025. годину

Стратешки плана рада саобраћајне инспекције општине Ириг за период 2020-2025. годину

Стратешки плана рада туристичке инспекције општине Ириг за период 2020-2025. годину