ЗАХТЕВИ

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинске и имовинско правне послове

Информација о локацији

потврђивање урбанистичког пројекта

потврђивање урбанистичког пројекта - пдф

потврђивање пројекта парцелације-препарцелације

доношење решења о уклањању објекта по завтеву власника

захтев за издавање видљивости објекта

захтев за издавање уверења о намени парцеле

захтев за издавање уверења о намени парцеле


Одељење за општу и електронску управу, друштвене делатности, људске ресурсе и аналитику

   Дечија заштита

образац захтева за породиљско

образац захтева породиљско и нега детета

образац захтева нега детета

образац захтева посебна нега детета

потврда основице

образац захтева остале накнаде по основу рођења и неге

образац захтева остале накнаде по основу посебне неге детета

образац захтева-мајка

образац захтева-мајка странац

образац захтева-отац

образац захтева-отац странац

образац ДД-1

образац захтева нт пу дете без родитељског старања

образац захтева нт пу дете са сметњама у развоју

образац захтева нт пу дете корисника НСП

захтев за општински родитељски-обједињени

захтев за финансирање-суфинансирање боравка за 3 и 4 дете

захтев за издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке

захтев за признање права на субвенционисани превоз ученика СССБорислав Михајловић Михиз

 Бирачка права и матична служба

накнада упис у мку

исправка грешке у матичним књигама образац захтева

издавање извода из МК намењених иностранству образац захтева

издавање извода МКР МКВ МКУ образац захтева

издавање уверења из МК образац захтева

одређивање личног имена детета и уписивање у МКР образац захтева треће лице

признавање очинства образац захтева сагл. трећих лица

промена личног имена образац захтева

промена података у јбс

промена презимена млл детета

састављање записника о враћању презимена после развода брака образац захтева

упис у МКР на основу исправке иностраног органа обавезни образац пријаве

упис у МКУ на основу исправке иностраног органа прописан образац

упис у МКВ на основу исправке иностраног органа

уверење о држављанству

захтев за брисање из ПБС

захтев за упис у пбс

захтев бирачко право

 Борачка заштита и комесаријат за избеглице

приступ информацијама од јавног значаја

остваривање права у вези са обрадом података о личности

одобрење за пренос посмртних остатака

престанак статуса избеглог лица

набавка огревног дрвета за соц. угрожене породице

накнада трошкова сахране за избегла лица

једнократна новчана помоћ избеглих и интерно расељених лица

сагласност за промену места боравка за избегла и интерно расељена лица

промена података у легитимацији расељеног

захтев за заштиту права пацијената

издавање дупликата легитимације

захтев признавање својства РВИ, МВИ и ЦИР и права на личну инвалиднину

додатак за негу и помоћ РВИ, МВИ и ЦИР

ортопедски додатак РВИ, МВИ и ЦИР

породична инвалиднина после смрти РВИ, МВИ и палог борца

увећана породична инвалиднина и увећање по р. инв. по палом борцу

породични додатак

додатак за негу корисника МНП

накнада погребних трошкова после смрти корисника МНП

накнада за време незапослених РВИ

помоћ у случају смрти РВИ и МВИ

борачки додатак

повећање процента инвалидитета РВИ, МВИ и ЦИР

МНП, РВИ, МВИ, ЦИР и корисника породи

накнада за исхрану и смештај

право на путничко моторно возило РВИ и МВИ

захтев за МНП за незапослене РВИ од В до X групе из оружан

накнада трошкова сахране умрлог носиоца Партизанске споменице

повећање МНП по основу самохраности

издавање уверења о чињеницама службена борачко инвалидска


Одељење за привреду, локални економски развој и локалну пореску администрацију

захтев за промену намене пољопривредног земљишта

захтев за стицање статуса

уверење о статусу предузетника (за предузетнике регистроване пре 2006)

остваривање права на бесповратно коришћење паркинг места за особе са инвалидетом

одобрење за обављање такси превоза

захтев за постављање мање монтажног објекта

захтев за постављање рекламног паноа

захтев постављање мањих монтажних објеката-расхладни уређаји

  Служба за локалну пореску администрацију

   Образац ППИ-1

   ППИ-2 2023

   Захтев за издавање уверења

   Захтев за повраћај средстава

   Захтев за прекњижавање средстава

    Захтев за престанак пор.обавеза по основу застарелости

    Захтев за репрограм

    Захтев неосновано задужење,отпис,припис

    Образац 1 - Изјава ЗУП

    Образац 2 - Захтев ЗУП

    Образац ПЛФ

    Пријава жив.средина

    Пријава комунална такса

    Пријава рекламни пано

Служба за инвестиције, одрживи развој и промоцију општине

   Захтев за издавањесагласности на План управљања отпадом од грађења и рушења