Јавне службе

КОНТАКТ -ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ИРИГ

Телефон:022/2462/750

irig.pcsr@minrzs.gov.rs

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“

Телефон:022/461-303

irig.komunalac@gmail.com

 

Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ириг

Телефон:022/461-311

skn.irig@rgz.gov.rs

 

Национална служба за запошљавање

Телефон:022/462-019

irig@nsz.gov.rs