Оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем писаних понуда и то кп бр. 1086/7 к.о. Крушедол Прњавор