30.12.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА Служба за привреду и локални економски развој Општинскe управа општине  Ириг на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС” број 26/09, 88/10 и 14/2016) објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА 

Надлежни орган обавештава јавност, заинтересоване органе и организације да је оператер „DELLANO“ д.о.о. Нови Сад,  Дожа Ђерђа 17/16 регистрован као привредно друштво од 20.01.1993. године у Агенцији за привредне регистре-Београд, са матичним бројем 08570337, шифром претежне делатности 4690- неспецијализована трговина на велико, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада  дана 24.12.2019. године.

Активности које овај оператер предузима је управљање отпадом, односно обављање делатности третмана (складиштење и поновно искоришћење) неопасног отпада као што су: отпадна  пластика, отпад од метала, отпад од мешовитих материјала ( инпрегнирани текстил, еластомер, пластомер),отпади од непрерађених текстилних влакана, отпади од прерађених текстилних влакана и сл., а Делатност ће се обављати на локацији оператера у Иригу, Индустријска зона бб, на кат. парц. 6874/1 к.о. Ириг, општина Ириг. 

Увид у поднети захтев се може извршити у просторијама Општинске управе општине Ириг, Служба за привреду и локални економски развој у Иригу, Војводе Путника бр. 1, канцеларија  на првом спрату у периоду од 8-14 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога од стране заинтересоване јавности је 20.01.2020. године писмено на поменуту адресу надлежног органа или електронски на email: bogdanka.filipovic.lekic@irig.rs.