Регистрација стамбених заједница


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Обавештавају се све стамбене зграде – стамбене заједнице , да је 31.12.2016.године ступио на снагу нови Закон о становању и одржавању стамбених зграда , са применом од маја 2017. године (Сл. Гласнк РС бр. 104/2016).

Сходно члану 16 поменутог закона, свака стамбена зграда је у обавези да се региструје и добије статус правног лица .

Пословно име стамбене заједнице под којим се она појављује у пословном промету обавезно садржи означење „стамбена заједница“ и адресу зграде за коју је формирана. Законска је обавеза да грађани формирају Скупштину/Савет зграде и изаберу Управника, која ће као правно лице решавати текуће проблеме. Њеним оснивањем сви проблеми би били евидентирани на једном месту, уштедело би се време суграђана и била би лакша комуникација са надлежним службама.

У прилогу овог обавештења су обрасци и документација која је потребна за регистрацију.

Обавештавају се стамбене заједнице , односно подносиоци пријаве да ће стамбена заједница добити Матични број у поступку регистрације стамбене заједнице , а да је по добијању Решења о регистрацији једино потребно у филијали пореске Управе поднети захтев за издавање ПИБ-а, који се после доставља регистратору ради допуне тог податка у Регистру.

Све информације око формирања Скупштине/Савета зграде грађани могу да добију лично у Општинској управи Општине Ириг Служби за имовинско-правне послове и урбанизам или на телефон број 022/400-623. Контакт особа : Рушпај Ивана.

Обавештење се објављује на огласној табли и званичном сајту општине Ириг.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИРИГ
Служба за имовинско-правне послове и урбанизам
22.08.2017. године

ДОКУМЕНТА У ПРИЛОГУ:
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК

ПОТРЕБНА ДОКУМНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ РЕГИСТРА И ДОКУМЕНТАЦИЈИ ПОТРЕБНОЈ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ЕВИДЕНЦИЈУ ПОДАТАКА О СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, КАО И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНАТА ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА 15.06.2017. - ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ И ОДЛУКА О ИЗБОРУ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ