II - УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ


1. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НАСЕЉА

Текстуални део
Измене и допуне ПГР Ириг - усвојен план (pdf - 3,5MB)


Графички део
01 - Прегледна карта - модел 03.1 - Јавно локације 1 и 3 - модел 03.1 - Јавно локација 2 - модел 04.1 - Намена плана локација 1 и 3 - модел 04.2 - Намена плана локације 2 - модел 05.4.1 - Саобраћајна регулација нивелације локација 1 и 3 - модел 05.4.1.1 - План регулације локације 3 - модел 05.4.2 - Саобраћајна регулација нивелације локације 2 - модел 05.4.2.1 - План регулације локације 2 - модел 06.1 - Заштита природе локација 1 и 3 - модел 06.2 - Заштита природе локације 2 - модел 07.1 - Водна инфраструктура локација 1 и 3 - модел 07.2 - Водна инфраструктура локације 2 - модел 08.1 - Канална инфраструктура локација 1 и 3 - модел 08.2 - Канална инфраструктура локације 2 - модел 09.1 - Гасна инфраструктура локација 1 и 3 - модел 09.2 - Гасна инфраструктура локације 2 - модел 10.1 - Електро инфраструктура локација 1 и 3 - модел 10.2 - Електро инфраструктура локације 2 - модел 11 - Спровођење локација 1 - 3 - модел


2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ДЕЛОВА НАСЕЉА

13.12.2019 - Измене и допуне

Измена ПДР Стаза здравља 0.1 - Извод из ПП 0.2 - Извод из ПГ 1 - Постојећа намена 2 - Намена земљишта 3 - Целине и зоне 4 - Јавно и остало 5 - План намене површина 6.1 - Инфраструктура 6.2 - Инфраструктура 7.1 - Регулација и нивелација 7.2 - Регулација и нивелација 8 - Заштита 9 - Спровођење


13.12.2019 - Документациона основа

Записник Јавни увид Записник рани Јавни увид Записник са 22.седнице Комисије за планове 28.02.2017. Записник са састанка VI седнице Комисије за планове Општине Ириг Записник стручна контрола Извештај о обављенoм јавном увиду ПДР СТАЗА ЗДРАВЉА измена и допуна 01.03.2019. 0.1 - Извод из ПП 0.2 - Извод из ПГ Извештај Јавни увид Извештај рани Јавни увид Извештај о извршеној контроли усклађености измена и допуна ПДР Извод из планова Одлука о изради Оглас јавни увид Сагласност Сагласности Стаза здравља


ПДР ''СТАЗА ЗДРАВЉА'' У К.О. ВРДНИК (pdf - 30MB)

Графички део ПДР ''СТАЗА ЗДРАВЉА'' У К.О. ВРДНИК - - DWG (zip - 230MB) Графички део ПДР ''СТАЗА ЗДРАВЉА'' У К.О. ВРДНИК - - PDF (zip - 32MB)


3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЛОКАЦИЈЕ

Напомена: Ради лакше манипулације плановима (због величине фајлова), препоручујемо да жељени план преузмете на ваш рачунар

Сви фајлови су у PDF формату и за њихово прегледање можете користити програм Adobe Reader који можете преузети на следећем линку:

Adobe Reader