Служба за инспекцијске послове


Комунални инспектор:

Тел. 022/ 462-015

Грађевински инспектор: Бранко Лукић

тел: 022/400-637

е-мејл: branko.lukic@irig.rs

Инспектор за заштиту животне средине: Ивица Рушпај

тел: 022/400-636

е-мејл: ivica.ruspaj@irig.rs

Саобраћајни и инспектор за путеве: Иван Чаљкушић

тел: 022/462-015

е-мејл:  ivan.caljkusic@irig.rs

Туристички инспектор: Милена Чучковић

тел: 022/462-015

е-мејл: milena.jocic@irig.rsКОНТРОЛНА ЛИСТА 1: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ КОНТРОЛНА ЛИСТА 5: ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ –ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КОНТРОЛНА ЛИСТА 6: КОМУНАЛНИ РЕД ПРОДАЈА И СМЕШТАЈ РОБЕ, ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА КОНТРОЛНА ЛИСТА 6: КОМУНАЛНИ РЕД ПРОДАЈА И СМЕШТАЈ РОБЕ, ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКОГ ОБЈЕКАТА КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕИСПОРУКА ВОДЕ КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: ОГЛАШАВАЊЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ КОНТРОЛНА ЛИСТА 1: УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА


1-1. Конт.листа - контрола изградње саобраћајних прикључака на земљишном путном појасу јавних путева 1-2. Конт.листа - контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима 1-3. Конт.листа - контрола ванредног вангабаритног превоза 1-4. Конт.листа - контрола активности управљача јавног пута на заштити путева 1-5. Конт.листа - контрола извођења радова и вршења других штетних радњи од стране корисника јавних путева 1-6. Конт.листа - контрола опреме пута 1-7. Конт.листа - контрола саобраћајне сигнализације 1-8. Конт.листа - контрола изградње полагања инсталација и постројења на земљишном путном и у заштитном појасу јавног пута 1-9. Конт.листа - контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала макадамски коловоз 1-10. Конт.листа - контрола периодичног одржавања пута 1-11. Конт.листа - контрола трупа пута и путног земљишта 1-12. Конт. листа - преглед пункта зимске службе 1-13. Конт.листа - преглед пута у зимским условима одржавања 1-14. Конт. листа - контрола постављања рекламних табли 1-15. Конт. листа - контрола изградње објеката у појасу контр. изградње, укрштање путева са зел. пругом, суседа јавног пута и осталих штетних радњи 2-1. Конт. листа - такси превоз 2-2. Конт. листа - локални линијски превоз путника 2-3. Конт. листа - ванлинијски превоз путника-1 2-4. Конт. листа - превоз путника за сопствене потребе 2-5. Конт. листа - јавни превоз путника


13.04.2022. / Годишњи извештај о раду за 2021.годину 19.01.2022. / ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2022 29.04.2021. / ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ 21.01.2021. / Годишњи план инспекцијског надзора за 2021.годину 31.03.2020. / Годишњи извештај о раду за 2019.годину Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину Годишњи извештај Службе за инспекцијске послове за 2017.годину

ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА