I - ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ИРИГ


Просторни план Општине Ириг - текстуални део


ГРАФИЧКИ ДЕО

1-Рефералне карте

РК 1 - Намена простора РК 2 - Мрежа насеља и инфраструктурни системи РК 3.1 - Заштита природних и културних добара РК 3.2 - Природни ресурси и заштита животне средине РК 3.3 - Просторни развој туризма РК 4 - Карта спровођења

2-Уређајне основе

2.1.1 - Велика Ремета 2.1.2 - Велика Ремета 2.1.3 - Велика Ремета 2.1.4 - Велика Ремета 2.1.5 - Велика Ремета

2.1.1 - Гргетег 2.1.2 - Гргетег 2.1.3 - Гргетег 2.1.4 - Гргетег 2.1.5 - Гргетег

2.1.1 - Добродол 2.1.2 - Добродол 2.1.3 - Добродол 2.1.4 - Добродол 2.1.5 - Добродол

2.4.1 - Крушедол Прњавор.pdf 2.4.2 - Крушедол Прњавор.pdf 2.4.3 - Крушедол Прњавор.pdf 2.4.4 - Крушедол Прњавор.pdf 2.4.5 - Крушедол Прњавор.pdf

2.5.1 - Крушедол Село 2.5.2 - Крушедол Село 2.5.3 - Крушедол Село 2.5.4 - Крушедол Село 2.5.5 - Крушедол Село

2.6.1 - Мала Ремета 2.6.2 - Мала Ремета 2.6.3 - Мала Ремета 2.6.4 - Мала Ремета 2.6.5 - Мала Ремета

2.7.1 - Нерадин 2.7.2 - Нерадин 2.7.3 - Нерадин 2.7.4 - Нерадин 2.7.5 - Нерадин

2.8.1 - Ривица 2.8.2 - Ривица 2.8.3 - Ривица 2.8.4 - Ривица 2.8.5 - Ривица

2.9.1 - Шатринци 2.9.2 - Шатринци 2.9.3 - Шатринци 2.9.4 - Шатринци 2.9.5 - Шатринци

3-Детаљи Врдник

3.1 - Намена 3.2 - Регулација, нивелација, саобраћај 3.3 - Водовод и канализација 3.4 - Енергетика и тт 3.5 - Детаљ за стазу - Крак 2

3-Прилог

1 - Списак закона 6.00 - Намена простора са оквирима 6.01 - К.Прњавор - К. Село кућа за одмор 6.02 - В. Ремета - К. Прњавор - Гргетег 6.03 - Гргетег 6.04 - Ириг - Старо Хопово 6.05 - Ириг Ново Хопово 6.06 - Ириг - Иришки Венац 6.07 - Врдник - исток 6.08 - Врдник - Јазак 6.09 - Врдник - Манастир Раваница 6.10 - Врдник - Врдничка кула 6.11 - Мала Ремета - зона кућа за одмор 6.12 - Мала Ремета - индустрија и производња 6.13 - Јазак - комерцијалне делатности 6.14 - Ривица - гробље - ППОВ - МРС 6.15 - Ириг ЗОО Хигијена 6.16 - Ириг рециклажно двориште 6.17 - Ривица - површина за производњу 6.18 - Банковици - површина за производњу

4-Грађевинско земљиште изван грађевинског подр насеља

4.1 - Зона кућа за одмор и турист.КО Ириг 4.2 - Зона кућа за одмор КО Добродол 4.3 - Гробље у КО Шатринци

5-Прегледна карта зона кућа за одмор

P 5.1 - Zona kuca za odmor.pdf

Напомена: Ради лакше манипулације плановима (због величине фајлова), препоручујемо да жељени план преузмете на ваш рачунар

Сви документи су у PDF формату и за њихово прегледање можете користити програм Adobe Reader који можете преузети на следећем линку:

Adobe Reader