Одлуке Скупштине Општине Ириг


Oбјављено: 01.09.2017

Одлуке Скупштина општине Ириг, са седнице одржане дана 25.08.2017. године


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗМЕНМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О ПОВЕРАВАЊУ УПРАВЉАЊА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ''БУДАКОВАЦ'' У КО ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A о изради измена и допуна Просторног плана Општине Ириг


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О СУОСНИВАЊУ JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД