Значајни документи


Oбјављено: 04.10.2018

Локални план управљања отпадом


Oбјављено: 26.09.2018

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И КОРИШЋЕЊЕ У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ


Oбјављено: 03.08.2018

Закључак за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ириг


Oбјављено: 02.08.2018

Одлука о измени одлуке о радном времену угоститељских и занатских објеката од дана 25.07.2018.године.


Oбјављено: 13.07.2018

Одлука о изменама и допунама одлуке о Општинској управи


Oбјављено: 13.07.2018

Решење о исправци техничке грешке


Oбјављено: 13.07.2018

Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском шравобранилаштву Општине Ириг


Oбјављено: 26.06.2018

Решење о овлашћењу Браниславе Смиљањић за обављање послова вођења посебног бирачког списка националне мањине


Oбјављено: 07.06.2018

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ОПШТИНЕ ИРИГ (2018.-2022. година)


Oбјављено: 07.06.2018

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА МИГРАНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 2018- 2022. ГОДИНЕ


Oбјављено: 31.05.2018

РЕШЕЊЕ којим се овлашћује Оливер Огњеновић , дипломирани правник из Руме, запослен у ОУ Ириг


Oбјављено: 14.03.2018

Списак овлашћених службених лица за одлучивање у управним стварима и за предузимање радњи пре доношења решења


Oбјављено: 06.03.2018

РЕШЕЊЕ - о именовању администратора органа испред Општине Ириг на Порталу еУправа


Oбјављено: 21.02.2018

Решење о образовању Жалбене комисије Општине Ириг


Oбјављено: 20.02.2018

Одлука о образовању савета за здравље Општине Ириг


Oбјављено: 20.02.2018

Одлука о пружању финансијске помоћи породици за новорођено дете


Oбјављено: 19.02.2018

Решење о разрешењу и именовању саветника за заштиту права пацијената


Oбјављено: 08.02.2018

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2018.годину


Oбјављено: 07.02.2018

САОПШТЕЊЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ


Oбјављено: 17.01.2018

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији О. Ириг


Oбјављено: 16.01.2018

КОДЕКС понашања службеника и намештеника Општине Ириг


Oбјављено: 15.12.2017

РЕШЕЊЕ о престанку радног односа Радојици Јекнић због навршења радног века


Oбјављено: 15.12.2017

РЕШЕЊЕ о отказу уговора о раду Радинки Сремац


Oбјављено: 14.11.2017

Контролне листе туристичка инспекција


Oбјављено: 10.11.2017

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКАТА