31.12.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДАСлужба за привреду и локални економски развој Општинскe управа општине  Ириг на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС” број 26/09, 88/10 и 14/2016) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Надлежни орган обавештава јавност, заинтересоване органе и организације да је оператер „ТО-МА ПАЛЕТА ПЛУС“ д.о.о. Ириг,  Румски друм бр. 9 регистрован као привредно друштво од 31.12.2013. године у Агенцији за привредне регистре-Београд, са матичним бројем 20982802, шифром претежне делатности 1624- производња дрвне амбалаже, поднео захтев за  измену  и допуну издавање дозволе за складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада дана 31.12.2019. године.

            Активности које овај оператер предузима је управљање отпадом, односно обављање делатности третмана (складиштење и поновно искоришћење) неопасног дрвног отпада тј. Репарацију дрвених палета  и дробљење дрвеног отпада, као што су: дрвена амбалажа и дрво, а Делатност ће се обављати на локацији оператера у Иригу, Румски друм бр.9, на кат. парц. 9114/1 к.о. Ириг, општина Ириг.

            Увид у поднети захтев се може извршити у просторијама Општинске управе општине Ириг, Служба за привреду и локални економски развој у Иригу, Војводе Путника бр. 1, канцеларија  на првом спрату у периоду од 8-14 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога од стране заинтересоване јавности је 20.01.2020. године писмено на поменуту адресу надлежног органа или електронски на email: bogdanka.filipovic.lekic@irig.rs.