06.02.2015

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи у економском оснаживању и осамостаљивању породица


Помоћ за побољшање услова становања могу да остваре интерно расељено лице и чланови његовог породичног домаћинства који живе на територији општине Ириг...

family.jpg

На основу члана 10 Правилника о раду комисије за избор корисника ( у даљем тексту: Правилник) Комисија  за  избор корисника за доделу помоћи у економском оснаживању и осамостаљивању породица интерно расељених лицима, (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 03 .фебруара 2015. године расписала је

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за доделу помоћи у економском оснаживању и осамостаљивању породица интерно расељеним лица на територији општине Ириг док су у расељеништву,

I

Помоћ за побољшање услова становања могу да остваре интерно расељено лице и чланови његовог породичног домаћинства који живе на територији општине Ириг, којима је неопходна ради добијања робе и материјала за покретања,развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној,занатској,услужној или другој самосталној делатности у поступку и у складу са мерилима утврђеним Парвилником.

II

Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за покретање,развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној,занатској ,услужној или некој другој делатности у максималном износу до 200.000,00 динара по породичном домаћинству Корисника.

III

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена

Помоћ под следећим условима:

 1. да су евидентирани као интерно расељено лице и поседују легитимацију интерно
 2. расељеног лица (обавезно за Подносиоца);
 3. да живе на територији општине Ириг;
 4. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или
 5. економског оснаживања кроз доходовне активности у текућој години
 6. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за
 7. покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 8. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 9. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
  • За пољоприведну делатност и сточарство да је влансик или закупац земљишта и/или
  • помоћних објеката;
  • За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће
  • обављати делатност и
  • За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник

као подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

 1. Да активност за коју је помоћ тражена сврсисходно доприноси економском оснаживању
 2. породичног домаћинства – 10 бодова
 3. Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне
 4. службе за запошљавање - 10 бодова
 5. Да има претходно искуство у обављању активности - 10 бодова
 6. Да поседује знање и вештине за обављање активности - 10 бодова
 7. Да има регистровану делатност - 20 бодова
 8. Да покреће активност - 20 бодове
 9. Једнородитељаско домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и /или
 10. студентом до 26 година - 10 бодова
 11. Жена носилац домаћинства - 10 бодова

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати

подносилац пријаве који:

 1. је члан породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;
 2. породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу општине по члану домаћинства);
 3. болесни чланови домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама.
 4. жртве сексуалног/породичног насиља
 5. породице погинулих, несталих и киднапованих лица;

IV

Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног

домаћинства доставља следеће доказе:

Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног

домаћинства, уз попуњен образац Пријаве, доставља следеће доказе:

 1. фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца Пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
 2. фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 3. извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
 4. изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат помоћи утекућој години;
 5. доказ о приходима: - уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање
  - изјава оверена у суду или органу управе да је незапослено и да нема примања;
  - уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
  - потврда послодавца о висини примања за месец који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у органу управе или суду да подносилац Пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;
  - чек од пензије за месец који претходи месецу подношења Пријаве или уколико лице не остварује примања по основу пензије
  - изјава оверена у органу управе ило суду да лице не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у трећој држави;
 6. доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
 7. доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју
  - решење/потврда надлежног органа;
 8. доказ о постојању трудноће – одговарајућа медицинска документација;
 9. решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
 10. доказ за жртве сексуланог/породичног насиља – решење суда или мишљење центра за социјални рад
 11. код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу,
 12. у пријавном образцу наведен план за спровођење доходовниох активности за коју се тражи Помоћ
 13. доказ да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката, односно простара неопоходног за обављање делатности (власнички лист, уговор, изјава оверена у општинском органу управе или други одговарајући доказ за друге делатности)
 14. потврда одговарајуће институције/организације да је Корисник завршио обуку за израду пословног плана или другу одговарајућу обуку за обављање планиране делатности
 15. потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава да има претходно искуство, знања и вештине у обављању планиране делатности оверена у општинском органу управе
 16. доказ о регистрованој делатности

V

Комисија за избор корисника разматра пријаве по објављеном јавном позиву и сачињава предлог листе реда првенства који објављује на огласној табли Општине Ириг и Мених Канцеларија.

Проверу   навода   из   поднетих   пријава   на   јавни   позив   на   терену   и   кроз евиденцију  корисника  трајних  решења  врши  Комисија за избор корисника.

На предлог листе реда првенства подносилац пријаве може уложити приговор Комисији за избор корисника у року од 8 (осам) дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

У случају да утврди да је приговор основан Комисија за избор корисника усваја приговор и утврђује коначну листу реда првенства.

У случају да је приговор одбијен или је  усвојен приговор који није био од значаја за ред првенства, Комисија за избор корисника утврђује коначну листу реда првенства.

На основу коначне листе реда првенства, Комисија доноси Одлуку о додели помоћи за побољшање услова становања и објављује на огласној табли Општине Ириг и Мених Канцеларија.

На Одлуку из става 4. овог члана подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке.

VI

Пријаве на Јавни позив и сва потребна документација  предају се у затвореној коверти, лично или поштом на адресу:

ОПШТИНА ИРИГ
Војводе Путника бр. 1
22406  И Р И Г

Са назнаком: „Трајна решења интерно расељених лица у општини Ириг додела помоћи у економском оснаживању и осамостаљивању породица-НЕ ОТВАРАТИ

Рок за подношење пријава и достављање потребне документације из дела IV овог Јавног позива је од  03.ФЕБРУАРА  до 27. ФЕБРУАРА 2015. године.

Предност при избору корисника помоћи у економском оснаживању породица ИРЛ ,имаће она лица која до сада нису уживала такву врсту помоћи.

Образац пријаве,изјаву из дела III, тачке 3, као и сва додатна објашњења и информације, могу се добити у просторијама повереника за избеглице општине Ириг или на телефон 022/400-615.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Број:01-40-129 /2014-4

У Иригу, 03 фебруара 2015. године

Жељко ВишекрунаЈавни позив

преузми PDF документ