06.03.2015

Oбавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну срединуfm.jpg

Служба за заштиту животне средине и урбанизам Општинске управе општине Ириг,  у  складу  са  чланом  29.  Закона  о  процени   утицаја  на  животну   средину

( ''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о  донетом  решењу   да  није  потребна  процена  утицаја  на  животну  средину

Служба за заштиту животне средине и урбанизам, на основу уредно поднетог захтева носиоца пројекта радио „Фрушка гора“д.о.о., Рума, Главна 172/а, 22400 Рума, број 04-501-42/2014 од 15.12.2014.године, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја  на животну средину  пројекта: „Дислокација БЦ ФМ предајника локална додела Лр 245, плански ИД 007928“, на катастарској парцели бр. 1584 К.О.Ириг на територији општине Ириг. По спроведеном поступку  донето је решење бр. 04-501-42/2014 од 02.03.2015. године којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на  животну средину, али се одређује носиоцу пројекта да обезбеди одговарајуће мере заштите животне средине.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима  пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир  прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању листе пројеката  за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Против овог решења заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој  из Новог Сада, путем овог органа у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Служба за заштиту животне средине
и
урбанизам