Служба за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове


Шеф Службе: Др Слободан Радојчић

Тел. 022/400-600 лок 107

Маил: borcisoirig@neobee.net


ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА БОРЦА ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА

 


Документа

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА Потврда основице - PU 58-18 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МАЈКЕ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МАЈКЕ КОЈА ЈЕ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОЦА ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОЦА КОЈИ ЈЕ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА У 20__/20__ ГОДИНИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 20__/20__ ГОДИНИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ У 20__/20__ ГОДИНИ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ОПШТИНСКОГ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ БОРАВКА ЗА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂАЈУ СРЕДЊУ ШКОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Документа за дечији додатак Документа за дечији додатак

Документа за општински родитељски додатак Документа за општински родитељски додатак

Документа за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи Документа за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи

Документа за родитељски додатак Документа за родитељски додатак

Документа за остваривање права на накнаду зараде Документа за остваривање права на накнаду зараде


Захтеви

Захтев за издавање извода/уверења

ЗАХТЕВ ЗА УКИДАЊЕ ИЗБЕГЛИЧКОГ-ПРОГНАНИЧКОГ СТАТУСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗАХТЕВ ЗА УКИДАЊЕ ИЗБЕГЛИЧКОГ-ПРОГНАНИЧКОГ СТАТУСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ РАДИ ПРОМЕНЕ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ РАДИ ПРОМЕНЕ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА/ВЕНЧАЊА/СМРТИ/НАСТАЛЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА/ВЕНЧАЊА/СМРТИ/НАСТАЛЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ОПШТИНСКОГ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА ПРВО РОЂЕНО ДЕТЕ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ОПШТИНСКОГ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА ПРВО РОЂЕНО ДЕТЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ОПШТИНСКОГ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА ПРВО РОЂЕНО ДЕТЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БОРАЧКИ ДОДАТАК

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЛИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА OРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ И УВЕЋАНУ ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ

ЗАХТЕВ за остваривање родитељског додатка мајке - ( републички)

Захтев за упис и пријаву чињенице смрти Захтев за упис и пријаву чињенице смрти

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

Захтев за пријаву закључења брака Захтев за пријаву закључења брака

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕМ И РЕФУНДИРАЊЕМ ДЕЛА ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА ПРЕМИНУЛО ИЗБЕГЛО ЛИЦЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕМ И РЕФУНДИРАЊЕМ ДЕЛА ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА ПРЕМИНУЛО ИЗБЕГЛО ЛИЦЕ

ЗАХТЕВ за пружање новчане хуманитарне помоћи за породице избеглица и ИРЛ ЗАХТЕВ за пружање новчане хуманитарне помоћи за породице избеглица и ИРЛ