Урбанистички пројекат за урбанистичко - архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичних стамбених објеката на к.п. 11276, 11277, 11278, 11279, 11280, 11281 и 11282 К.О. Ириг