Оглас ради отуђења грађевинског земљишта на к.п. 26 к.о. Велика Ремета