Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу кућа за одмор спратности п у оквиру грађевинског комплекса који чине делови катастарских парцела број 1476/2 и 1477/2 КО Врдник