ZAHTEVI

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinske i imovinsko pravne poslove

Informacija o lokaciji

potvrđivanje urbanističkog projekta

potvrđivanje urbanističkog projekta - pdf

potvrđivanje projekta parcelacije-preparcelacije

donošenje rešenja o uklanjanju objekta po zavtevu vlasnika

zahtev za izdavanje vidljivosti objekta

zahtev za izdavanje uverenja o nameni parcele

zahtev za izdavanje uverenja o nameni parcele


Odeljenje za opštu i elektronsku upravu, društvene delatnosti, ljudske resurse i analitiku

   Dečija zaštita

obrazac zahteva za porodiljsko

obrazac zahteva porodiljsko i nega deteta

obrazac zahteva nega deteta

obrazac zahteva posebna nega deteta

potvrda osnovice

obrazac zahteva ostale naknade po osnovu rođenja i nege

obrazac zahteva ostale naknade po osnovu posebne nege deteta

obrazac zahteva-majka

obrazac zahteva-majka stranac

obrazac zahteva-otac

obrazac zahteva-otac stranac

obrazac DD-1

obrazac zahteva nt pu dete bez roditeljskog staranja

obrazac zahteva nt pu dete sa smetnjama u razvoju

obrazac zahteva nt pu dete korisnika NSP

zahtev za opštinski roditeljski-objedinjeni

zahtev za finansiranje-sufinansiranje boravka za 3 i 4 dete

zahtev za izdavanje potvrde o ostvarivanju prava iz oblasti finansijske podrške

zahtev za priznanje prava na subvencionisani prevoz učenika SSSBorislav Mihajlović Mihiz

 Biračka prava i matična služba

naknada upis u mku

ispravka greške u matičnim knjigama obrazac zahteva

izdavanje izvoda iz MK namenjenih inostranstvu obrazac zahteva

izdavanje izvoda MKR MKV MKU obrazac zahteva

izdavanje uverenja iz MK obrazac zahteva

određivanje ličnog imena deteta i upisivanje u MKR obrazac zahteva treće lice

priznavanje očinstva obrazac zahteva sagl. trećih lica

promena ličnog imena obrazac zahteva

promena podataka u jbs

promena prezimena mll deteta

sastavljanje zapisnika o vraćanju prezimena posle razvoda braka obrazac zahteva

upis u MKR na osnovu ispravke inostranog organa obavezni obrazac prijave

upis u MKU na osnovu ispravke inostranog organa propisan obrazac

upis u MKV na osnovu ispravke inostranog organa

uverenje o državljanstvu

zahtev za brisanje iz PBS

zahtev za upis u pbs

zahtev biračko pravo

 Boračka zaštita i komesarijat za izbeglice

pristup informacijama od javnog značaja

ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

odobrenje za prenos posmrtnih ostataka

prestanak statusa izbeglog lica

nabavka ogrevnog drveta za soc. ugrožene porodice

naknada troškova sahrane za izbegla lica

jednokratna novčana pomoć izbeglih i interno raseljenih lica

saglasnost za promenu mesta boravka za izbegla i interno raseljena lica

promena podataka u legitimaciji raseljenog

zahtev za zaštitu prava pacijenata

izdavanje duplikata legitimacije

zahtev priznavanje svojstva RVI, MVI i CIR i prava na ličnu invalidninu

dodatak za negu i pomoć RVI, MVI i CIR

ortopedski dodatak RVI, MVI i CIR

porodična invalidnina posle smrti RVI, MVI i palog borca

uvećana porodična invalidnina i uvećanje po r. inv. po palom borcu

porodični dodatak

dodatak za negu korisnika MNP

naknada pogrebnih troškova posle smrti korisnika MNP

naknada za vreme nezaposlenih RVI

pomoć u slučaju smrti RVI i MVI

borački dodatak

povećanje procenta invaliditeta RVI, MVI i CIR

MNP, RVI, MVI, CIR i korisnika porodi

naknada za ishranu i smeštaj

pravo na putničko motorno vozilo RVI i MVI

zahtev za MNP za nezaposlene RVI od V do X grupe iz oružan

naknada troškova sahrane umrlog nosioca Partizanske spomenice

povećanje MNP po osnovu samohranosti

izdavanje uverenja o činjenicama službena boračko invalidska


Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj i lokalnu poresku administraciju

zahtev za promenu namene poljoprivrednog zemljišta

zahtev za sticanje statusa

uverenje o statusu preduzetnika (za preduzetnike registrovane pre 2006)

ostvarivanje prava na bespovratno korišćenje parking mesta za osobe sa invalidetom

odobrenje za obavljanje taksi prevoza

zahtev za postavljanje manje montažnog objekta

zahtev za postavljanje reklamnog panoa

zahtev postavljanje manjih montažnih objekata-rashladni uređaji

  Služba za lokalnu poresku administraciju

   Obrazac PPI-1

   PPI-2 2023

   Zahtev za izdavanje uverenja

   Zahtev za povraćaj sredstava

   Zahtev za preknjižavanje sredstava

    Zahtev za prestanak por.obaveza po osnovu zastarelosti

    Zahtev za reprogram

    Zahtev neosnovano zaduženje,otpis,pripis

    Obrazac 1 - Izjava ZUP

    Obrazac 2 - Zahtev ZUP

    Obrazac PLF

    Prijava živ.sredina

    Prijava komunalna taksa

    Prijava reklamni pano

Služba za investicije, održivi razvoj i promociju opštine

   Zahtev za izdavanjesaglasnosti na Plan upravljanja otpadom od građenja i rušenja